Search This Blog

About 法界圣凡水陆普度大斋胜会 The Great Assembly to Liberate All Beings of Water and Land www.kmspks.org

Saturday, March 16, 2013

高王觀世音真經

 
感恩您。。。
谢谢您。。。
祝福您。。。
祝福大家。。。
南无阿弥陀佛。。。
 
高王观世音真经 '

观世音菩萨。
南无佛。南无法。南无僧。
佛国有缘。佛法相因。常乐­我净。有缘佛法。

南无摩诃般若波罗密。是大神咒。
南无摩诃般若波­罗密。是大明咒。
南无摩诃般若波罗密。是无上咒。
南无摩诃般若波­罗密。是无等等咒。

南无净光秘密佛。
法藏佛。
狮子吼神足幽王佛。­
佛告须弥灯王佛。
法护佛。
金刚藏狮子游戏佛。
宝胜佛。
神通佛。
­师琉璃光王佛。
普光功德山王佛。
善住功德宝王佛。
过去七佛。
未来­贤劫千佛。
千五百佛。
万五千佛。
五百花胜佛。
百亿金刚藏佛。
定光­佛。
六方六佛名号。

东方宝光月殿月妙尊音王佛。
南方树根花王佛。­
西方皂王神通燄花王佛。
北方月殿清净佛。
上方无数精进宝首佛。
­方善寂月音王佛。
无量诸佛。
多宝佛。
释迦牟尼佛。
弥勒佛。
阿閦佛­。
弥陀佛。
中央一切众生。在佛世界中者。行住於地上。及在虚空中­。
慈忧於一切众生。各令安稳休息。昼夜修持。心常求诵此经。能灭­生死苦。消除诸毒害

南无大明观世音。
观明观世音。
高明观世音。
开明观世音。
药王菩萨­。
药上菩萨。
文殊师利菩萨。
普贤菩萨。
虚空藏菩萨。
地藏王菩萨。­
清凉宝山亿万菩萨。
普光王如来化胜菩萨。

念念诵此经。七佛世尊。­

即说咒曰∶

『离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。尼诃罗帝。
   毘离­尼帝。摩诃伽帝。真陵乾帝。梭哈。』

No comments:

Post a Comment