Search This Blog

About 法界圣凡水陆普度大斋胜会 The Great Assembly to Liberate All Beings of Water and Land www.kmspks.org

Monday, December 27, 2010

大吉祥天女咒 心咒 陀罗尼


大吉祥天女咒 心咒 陀罗尼

推荐收藏分享下载在线礼佛佛教QQ表情在线念佛堂护持佛曲网

大吉祥天女咒佛教歌曲

大吉祥天女咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明经》。这是善天女说的咒语。善天女也叫大吉祥天女。念诵此咒语,能除贫穷一切不祥,并能早成正果。

咒语原文:

南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。
nā mó fó tuó。    nā mó dá mó,     nā mó sēng qié。

南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他
nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。
波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼
bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。

摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。
mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。

毗尼伽帝。摩诃迦利野。
pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。

波祢。波啰。波祢。萨利嚩栗他。
bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。

三曼陀。修钵犂帝。富隶那。阿利那。
sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ā lì nuó。
达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。
dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。
娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。
lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēng qí xī dì。

三曼陀。阿他阿[少/免]。婆罗尼。
sān màn tuó。ā tuō ā nóu。pó luó ní。
大吉祥天女咒注音:

nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ā lì nuó。dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēng qí xī dì。sān màn tuó。ā tuō ā nóu。pó luó ní。

发音注解:南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。怛你也他:“怛”读(dá答),“他”古音读(tuō托)。波利富楼那:“那”读成(nuó古音“娜”)。以下“那”也应按此发音。毗:发音为(pí皮)。伽:读(qié茄)。迦:读作(jiā加)。祢:读作(nǐ你)属于古音,而今音为(mí迷)。啰:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。萨利嚩栗他:此句中“嚩”,应读读音(wā蛙),也有的地区读(wá娃)。类似“娑嚩诃”句中的“嚩”才读作(pó婆)。簸:读成(bǒ跛)。祗:发音为(qí奇)。醯:读(xī西)。簁:读为(xǐ喜),为古音,今无此音。另读(shī师)、(shāi筛)。[少/免]:古音皆读为(nóu),见《康熙字典》、《中华大字典》、《辞海》。大吉祥天女咒功德简介:此咒的功德,使念佛忏悔,发愿回向的人,不会分散道心,早日修成,金光明三昧,破“烦恼障”、“业障”和“报障”速登菩提。

--------------------------------------------------------------------------------佛说大吉祥天女十二名号经如是我闻。一时薄伽梵。在安乐世界。尔时观自在菩萨。来诣佛所头面礼佛足退坐一面。尔时大吉祥天女菩萨摩诃萨。亦往佛所稽首佛足退坐一面尔时世尊。为欲利益薄福贫穷诸有情故。见吉祥天女。告观自在菩萨言。若有苾刍苾刍尼近事男近事女。及彼一切有情之类。知此大吉祥天女十二名号。受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获得丰饶财宝富贵。尔时会中一切天龙八部。异口同音咸作是言。世尊所说真实不虚。我等愿闻十二名号。唯愿世尊大悲演说。佛言汝当善听。今为汝说所谓“吉庆”、“吉祥”、“莲华”、“严饰”、“具财”、“白色”、“大名称”、“大光曜”、“施食者”、“施饮者”、“宝光”、“大吉”是十二名号。汝当受持。我今复说是吉祥言曰怛[仁-二+尔]也(二合)他室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二)萨[口*缚]

迦哩野婆驮[宁*页]悉[宁*页]悉[宁*页][宁*页][宁*页][宁*页][宁*页]阿落乞史

茗 曩舍野 娑[口*缚](二合引)诃尔时世尊说是陀罗尼已。告观自在菩萨言。此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求。皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经。每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰乐吉祥。时观自在菩萨及诸大众天龙八部。从佛闻说十二名号及真言。叹未曾有。皆大欢喜。信受奉行!

心咒 陀罗尼 大吉祥天女咒歌词资料由www.foqu.org佛曲网整理

上一首佛曲:大日如来真言(水月禅心专辑)

下一首佛曲:如意宝轮王陀罗尼(心咒 陀罗尼)

本文来自佛教歌曲网-http://www.foqu.org 原文地址:http://www.foqu.org/A/29/

吉祥天女咒是《早晚課誦集》中十小咒之一。此咒出自於《金光明經》。這是善天女說的咒­語。善天女也叫大吉祥天女。
念誦此咒語,

可以使修行者克服經濟上的困難,並能早成正果

大吉祥天女咒功德簡介:

此咒的功德,使唸佛懺悔,發願回向的人,不會分散道心,早日修成,金光明三昧,破"煩­惱障"、"業障"和"報障"速登菩提。

下面功德介紹摘錄于《佛說大吉祥天女十二名號經》:

如是我聞。一時薄伽梵。在安樂世界。爾時觀自在菩薩。來詣佛所頭面禮佛足退坐一面。爾­時大吉祥天女菩薩摩訶薩。亦往佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊。為欲利益薄福貧窮諸有情­故。見吉祥天女。告觀自在菩薩言。若有苾芻苾芻尼近事男近事女。及彼一切有情之類。知­此大吉祥天女十二名號。

受持讀誦修習供養為他宣說。
能除一切貧窮業障。
獲得豐饒財寶富­貴。
......佛言汝當善聽。

今為汝說所謂"吉慶"、"吉祥"、"蓮華"、"嚴飾"­、"具財"、"白色"、"大名稱"、"大光曜"、"施食者"、"施飲者"、"寶光"、­"大吉"是十二名號。汝當受持。......此大吉祥陀羅尼及十二名號。能除貧窮一切­不祥。所有願求。皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經。每時三遍。或常受持不間。

作饒益心­隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一切財寶豐樂吉祥。


No comments:

Post a Comment